Hulpverlening Kampen

Janna Beek

 

- Psycho sociaal therapeut

- Contextueel therapeut

- Contextueel Leertherapeut

- ECP-houder

- EMDR

- Schematherapeut

Psychologie en geloof


Psychotherapie is een zelfstandige wetenschappelijke discipline, waarbij de uitoefening van de functie als een zelfstandig en vrij beroep wordt aangemerkt. De Europese Associatie voor Psychotherapie (EAP waar het Nap een onderdeel van is) kent 18 verschillende disciplines/ richtingen binnen de psychotherapie.
         Psychosociale therapie omvat een gevarieerd aanbod van benaderingen om mensen naar hun problemen, ervaringen en belevingen te laten kijken op een manier waarmee zij hun houding en perspectieven naar het leven toe kunnen verruimen. Het werkveld van de psychosociale therapie is breed. Er wordt gewerkt vanuit het hier-en-nu, zonder voorbij te gaan aan ervaringen in eerdere levensfasen. In het werken staat de hulpvrager met zijn hulpvraag centraal. Naast het werken aan praktische oplossingen, wordt de hulpvraag ook in een zinvolle context geplaatst. Het zelfgenezend en probleemoplossend vermogen van de hulpvrager wordt geactiveerd.

Een voor mij inspirerend voorbeeld van de samenhang tussen psychotherapie en geloof
Uit het onderaan genoemde boek overgenomen:

‘In de loop van de jaren werd ik vaker met innerlijke crises en met problemen in mijn leven geconfronteerd, waarvoor het gebed geen oplossing bleek te kunnen bieden. Het was een onbegrijpelijke ervaring, die me wanhopig maakte……….Er was een priester die ik vertelde over mijn onvermogen om een blokkade(s) te doorbreken. Hij zei me dat het geen zin had om op het niveau van symptomen te werken, dat de kern van mijn probleem elders lag, en dat het juist die kern was die ik aan het licht moest brengen…….Ik kreeg het gevoel dat er in mij een gebied lag, dat ik nooit betreden en onderzocht had. Zo begon ik de psychologische dimensie van mijn leven te ontdekken en ging dan ook in psychotherapie. Omdat ik me niet goed oriënteren kon in mijn geloof, liet ik dat voorlopig buiten beschouwing…….
Twee jaar later werd er gesproken op een conferentie over innerlijke genezing. Het was de eerste keer dat ik deze uitdrukking hoorde en ik vond hem dadelijk heel zinvol, omdat hij een nieuwe richting gaf en een essentieel aspect van het Woord van God onthulde. In de loop van de tijd kreeg ik zicht op de samenhang tussen de psychologische en de spirituele aspecten van het leven – een verband dat niet alleen mogelijk is, maar ook noodzakelijk……..
……………Het proces van de psychotherapie was onvervangbaar: het gaf mij de mogelijkheid om me vertrouwd te maken met mijzelf, om in contact te komen met mijn eigen waarheid en om de problemen aan het licht te brengen, die mij – al dan niet met mijn medewerking – in de loop van mijn leven in hun greep gekregen hadden. Het was het begin van een periode, waarin ik mijn leven weer op orde bracht en er zin aan kon geven.
         In de loop van de maanden kon ik de psychologische kant van mijn leven steeds beter plaatsen, terwijl het geloof zijn oude plaats terugvond. Mijn geloof werd met de dag authentieker, levendiger, dieper geworteld en ook nederiger…………
         Het was in die tijd dat ik ontdekte dat de Heilige Geest een levende werkelijkheid is, die in mij aan het werk is net als in elk andere mens, en ook dat ik nog moest leren om met Hem samen te werken.
         Ik ging beseffen dat het psychologische aspect van het menselijk leven open moet staan voor het spirituele aspect. De dwaalwegen die ik was ingeslagen moesten namelijk niet alleen vanuit psychologisch gezichtspunt onderzocht worden. Zij vormden immers evenzoveel overtredingen van de wetten waarop het menselijke leven is gebaseerd, dat wil zeggen de wetten van God die ik niet erkend had omdat ik leefde vanuit totaal verkeerde ideeën over lijden, boete, genoegdoening en een veroordelende God. Ik heb duidelijk ingezien in hoeverre ikzelf verantwoordelijk was voor mijn levensgeschiedenis en ook dat het mijn eigen keuze zou zijn, of ik in die geschiedenis opgesloten zou blijven zitten of een weg zou vinden die naar het leven zou leiden.

Om feitelijk met het Woord van leven in te stemmen, moest ik van richting veranderen: ik moest de negatieve wegen verlaten die ik was ingeslagen en de wegen ten leven kiezen die het Woord mij lieten zien. Dankzij Gods genade deed ik de ervaring op dat die echt mogelijk was. Toen werd mij eveneens duidelijk, wat ik moest doen met de ervaringen die ik in min psychotherapie had opgedaan.
         Deze weg eindigt nooit en bepaalde zwakheden zullen altijd blijven bestaan. Toch is hij een bron van vrede omdat hij zo duidelijk is, omdat het Woord van God op deze weg zijn volle betekenis krijgt, omdat de kracht van de Geest ons langs de hele lange weg begeleidt.’
        
‘De mens bestaat uit drie elementen: de geest ofwel het diepe hart, de ziel ofwel de psyche, en het lichaam. Al het menselijke is tegelijk spiritueel, psychisch en lichamelijk. (………) de mens heeft dan ook als opdracht, deze eenheid te herstellen door elk van deze delen volledig in zich op te nemen en tot zijn recht te laten komen. Het diepe hart is het middelpunt van ons wezen, ons meeste intieme kern, het hart waarover de Bijbel spreekt: het is niet hetzelfde als ons gevoelsleven, maar de plaats waar wij God ontmoeten.
De psyche omvat onze emoties, gevoelens en affectiviteit, ons intellect en onze verbeeldingskracht, al onze geestesvermogens in relatie tot onszelf.
Het lichaam staat tenslotte voor heel onze fysieke en biologische realiteit. Hart, psyche en lichaam doordringen elkaar wel wederzijds, maar vloeien niet samen. ………….
Het is van essentieel belang, dat we met heel ons wezen – dat wil zeggen, met elk van de drie elementen waaruit we bestaan, zonder er ook maar een te verwaarlozen – en dat de Geest vrijelijk in hen aan het werk te laten, want Hij is het die onze innerlijke eenheid tot stand brengt. Net als in het geheel van de schepping bestaat er ook in ons een inwendige orde, die we moeten kennen en respecteren.’

  • Simone Pacot is emeritus advocate van het gerechtshof van Parijs. Samen met het team van de Stichting Bethesda geeft zij sinds vele jaren sessies over innerlijke genezing. Haar boeken getuigen van een diepgaande kennis op alle drie de terreinen, en een uitgebalanceerde visie op de weg van heelwording.

  • Simone Pacot:
    Tot in onze diepste diepten, isbn 90 – 76671- 42 -7
    Kom weer tot Leven, isbn 90-76671-53-7
    Durf het nieuw leven aan, isbn 90-76671-59-1